Nikkey Shimbun Journal publishes interview with presidente of TMK, Tomio Tadocoro

Presidente of TMK, Tomio Tadocoro, was interviewed by the Nikkey Shimbun Journal. The context was about Japanese-Brazilian entrepreneurs for the celebration of the 30 years [...]